Informacje o inwestycji:

Wykonawca inwestycjiMOSTY Katowice Sp. z o.o.
Data podpisania umowy z wykonawcą13.03.2023 r.
Wartość umowy1 959 759,00 zł
Czas realizacji:13.04.2025 r

Najważniejsze informacje:

Opracowanie dokumentacji projektowej  – stadium: Studium Techniczno – Ekonomiczno  – Środowiskowego wraz z Projektem Robót Geologicznych oraz uzyskaniem  – w imieniu i na rzecz inwestora  – Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Nagłowice (projektowana obwodnica) – Prząsław (początek istniejącej obwodnicy północnej Jędrzejowa).

Opis opracowania:

 • Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego,
 • Przygotowanie materiałów Środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji DŚU,
 • Wykonanie dokumentacji warunków podłoża gruntowego stanowiącego część opracowania STEŚ tj. Studium geologiczno-inżynierskie, dokumentację hydrogeologiczną oraz projekt robót geologicznych,
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Cele opracowania:

 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia,
 • ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantów),
 • określenie powiązań z układem drogowym, w tym lokalizacji i zajętości terenów dla skrzyżowań,
 • określenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
 • dostarczenie Zamawiającemu materiałów w celu dokonania wyboru wariantów o rozwiązaniach optymalnych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z uwzględnieniem ochrony środowiska i społeczeństwa,
 • dostarczenie informacji do podjęcia decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji przedsięwzięcia,
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Cele inwestycji:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej nr 78 zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi,
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowej nr 78,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej pobliskich terenów,
 • stworzenie w tej części kraju spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu transportowego, zintegrowanego z systemem krajowym, europejskim i globalnym,
 • ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym,
 • zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin,
 • budowa nowoczesnej drogi spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska.

Zakres inwestycji:

 • budowa/rozbudowa drogi klasy GP o długości około 10,30 km,
 • budowa skrzyżowań jednopoziomowych umożliwiających powiązanie drogi krajowej z istniejącą siecią dróg lokalnych,
 • budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległych terenów,
 • budowa/przebudowa innych dróg publicznych,
 • budowa obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt, przepustów (część obiektów będzie pełnić jednocześnie funkcję przejść dla zwierząt),
 • budowa dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów,
 • budowa/przebudowa zatok autobusowych wraz z dojściami do zatok, przejść dla pieszych,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska, budowa elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
 • budowa/przebudowa odwodnienia drogi, budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa kanałów technologicznych,
 • budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa/przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji lub kolidującej z jej realizacją,
 • wykonanie pozostałych elementów wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanej drogi oraz terenów przyległych.

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych